Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 18 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wychowaniec, kasiawychowaniec@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 501 937 945. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Duże parkingi obok szkoły i przedszkola. Możliwość dojechania na osobny parking, nieuczęszczany, w pobliżu windy (szkoła) i podjazdu (przedszkole) dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na terenie szkoły istnieje możliwość poruszania się windą przy pomocy obsługi - obejmuje ona:

 • piwnicę z szatnią,
 • poziom 1: sale gimnastyczne, bilioteka, pokój nauczycielski, toaletę dla niepełnosprawnych,
 • poziom 2: sale lekcyjne klas 1-3, sekretariat, świetlica, gabinet pedagoga i logopedy oraz
 • poziom 3 - sale lekcyjne.

Wyłączone z użytkowania windy są część górna nowego budynku - 5 sal lekcyjnych.

W przedszkolu - brak windy i najazdów. Dostępne są sale lekcyjne na poziomie 0 oraz salka gimnastyczna.

Brak ruchomych najazdów na terenie szkoły. Korytarze i schody są szerokie.

W każdej z sal jest tablica multimedialna z możliwością zmiany kontrastu - dla osób słabowidzących.

Brak dostosowań dla osób niewidomych.

Brak dostępności do urządzeń dla osób z wadą słuchu.

Brak tłumacza języka migowego.

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na nowej części szkoły oraz części z salą gimnastyczną.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wychowaniec
  data publikacji: 2023-04-20 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5584